top of page

ChatGPT | support | wsparcie | poradnik | optymalizacja | triki | sztuczki | tricks | templates


ChatGPT to potężny model językowy, który potrafi generować tekst przypominający ludzki. Może być używany do różnych zadań, takich jak generowanie kreatywnych treści, takich jak żarty i krótkie opowieści, podsumowywanie tekstu, wyodrębnianie słów kluczowych, a nawet pisania listów motywacyjnych i życiorysów.

Aby korzystać z ChatGPT, możesz dostarczyć mu prompt lub kontekst, z którego ma generować tekst. Na przykład, jeśli chcesz wygenerować listę zakupów, możesz dostarczyć mu prompta "Lista zakupów:" i pozwolić mu wygenerować resztę.

Możesz również użyć ChatGPT do bardziej zaawansowanych zadań, takich jak pisania kodu JavaScript lub generowania szablonów prawnych i autorskich. Aby to zrobić, musisz dostarczyć mu bardziej szczegółowe prompty, które zawierają niezbędne informacje do wygenerowania pożądanego wyniku.

Warto zauważyć, że ChatGPT nie jest doskonały i czasami może generować błędy lub nieistotne treści. W takich przypadkach możesz spróbować dostarczyć mu bardziej szczegółowych promptów lub ręcznie edytować jego wynik.

Ogólnie rzecz biorąc, ChatGPT to wszechstronne narzędzie, które może pomóc w wielu różnych zadaniach. Przez eksperymentowanie z różnymi promptami i kontekstami, możesz odblokować jego pełny potencjał!

Jedną z kluczowych cech ChatGPT jest jego zdolność do generowania tekstu na podstawie promptów. Prompt to fragment tekstu, który podajesz ChatGPT jako punkt wyjścia dla jego odpowiedzi. Na przykład, jeśli chcesz, aby ChatGPT wygenerował żart, możesz podać mu prompta "Powiedz mi żart o kotach:".

Prompty mogą być proste lub skomplikowane, w zależności od Twoich potrzeb. Na przykład, jeśli chcesz, aby ChatGPT wygenerował krótką opowieść, możesz dostarczyć mu bardziej szczegółowego prompta, który zawiera informacje o postaciach i miejscu akcji.

Przy korzystaniu z promptów z ChatGPT, ważne jest, aby eksperymentować i znaleźć najlepsze rozwiązanie dla swoich konkretnych potrzeb. Możesz spróbować dostarczyć różne typy promptów i zobaczyć, jak ChatGPT na nie reaguje.

Oprócz generowania kreatywnych treści, takich jak żarty i krótkie opowiadania, ChatGPT może być również wykorzystywany do bardziej praktycznych zadań, takich jak pisanie listów motywacyjnych i CV lub generowanie szablonów prawnych i dotyczących praw autorskich. Aby to zrobić, musisz dostarczyć mu bardziej szczegółowe instrukcje, które zawierają niezbędne informacje potrzebne do wygenerowania żądanego wyniku. Ogólnie rzecz biorąc, korzystanie z instrukcji dla ChatGPT jest potężnym sposobem na odblokowanie jego pełnego potencjału i generowanie tekstu przypominającego ludzki dla różnych zadań!

Innym ograniczeniem jest to, że ChatGPT czasami może generować błędy lub nieprawidłowe informacje, jeśli wyjściowe dane zawierają nieścisłości lub sprzeczności. Aby temu zapobiec, ważne jest, aby upewnić się, że informacje podane wejściu są dokładne i spójne. Jeśli chodzi o najlepsze praktyki korzystania z wejść w ChatGPT, jednym z porad jest eksperymentowanie i znalezienie sposobu pracy najlepszego dla konkretnych potrzeb. Możesz spróbować dostarczyć różne rodzaje promptów i zobaczyć, jak ChatGPT na nie odpowiada. Inną radą jest trzymanie promptów zwięzłymi i skoncentrowanymi na głównym temacie, o którym chcesz, aby ChatGPT generował tekst. Jeśli chodzi o sztuczki lub triki w używaniu promptów w ChatGPT, jednym podejściem jest używanie "kodów sterujących" lub specjalnych znaków w swoich promptach, aby kierować generowaniem tekstu przez ChatGPT w określony sposób. Na przykład, można użyć kwadratowych nawiasów [] do wskazania, że tekst wewnątrz powinien być traktowany jako zmienna lub zastępnik, który może zostać wypełniony przez ChatGPT. Ogólnie rzecz biorąc, używanie promptów w ChatGPT może być potężnym sposobem na generowanie tekstu przypominającego ludzki dla różnych zadań. Pamiętając o tych ograniczeniach i najlepszych praktykach, możesz odblokować jego pełny potencjał!

ChatGPT is a powerful language model that can generate human-like text. It can be used for a variety of tasks such as generating creative content like jokes and short stories, summarizing text, extracting keywords, and even writing cover letters and resumes.


To interact with ChatGPT, you can provide it with a prompt or context to generate text from. For example, if you want to generate a shopping list, you can provide it with a prompt like "Shopping List: " and then let it generate the rest.


You can also use ChatGPT for more advanced tasks such as writing JavaScript code or generating legal and copyright templates. To do this, you need to provide it with more specific prompts that include the necessary information for it to generate the desired output.


It’s important to note that ChatGPT is not perfect and may sometimes generate errors or irrelevant content. In these cases, you can try providing it with more specific prompts or editing its output manually.


Overall, ChatGPT is a versatile tool that can help with many different tasks. By experimenting with different prompts and contexts, you can unlock its full potential!


One of the key features of ChatGPT is its ability to generate text based on prompts. A prompt is a piece of text that you provide to ChatGPT as a starting point for it to generate its response. For example, if you want ChatGPT to generate a joke, you can provide it with a prompt like "Tell me a joke about cats: ".

Prompts can be simple or complex depending on your needs. For example, if you want ChatGPT to generate a short story, you can provide it with a more detailed prompt that includes information about the characters and setting.

When using prompts with ChatGPT, it’s important to experiment and find what works best for your specific needs. You can try providing different types of prompts and see how ChatGPT responds.

In addition to generating creative content like jokes and short stories, ChatGPT can also be used for more practical tasks such as writing cover letters and resumes or generating legal and copyright templates. To do this, you need to provide it with more specific prompts that include the necessary information for it to generate the desired output.

Overall, using prompts with ChatGPT is a powerful way to unlock its full potential and generate human-like text for a variety of tasks!


Prompts are a powerful way to guide ChatGPT’s text generation and unlock its full potential. However, there are some limitations and best practices to keep in mind when using prompts.

One limitation of using prompts with ChatGPT is that it may sometimes generate irrelevant or nonsensical content if the prompt is too vague or ambiguous. To avoid this, it’s important to provide clear and specific prompts that include enough information for ChatGPT to generate a coherent response.

Another limitation is that ChatGPT may sometimes generate errors or incorrect information if the prompt includes factual inaccuracies or contradictions. To avoid this, it’s important to ensure that the information provided in the prompt is accurate and consistent.

In terms of best practices for using prompts with ChatGPT, one tip is to experiment and find what works best for your specific needs. You can try providing different types of prompts and see how ChatGPT responds. Another tip is to keep your prompts concise and focused on the main topic you want ChatGPT to generate text about.

As for “cheats” or tricks for using prompts with ChatGPT, one approach is to use “control codes” or special characters in your prompts to guide ChatGPT’s text generation in specific ways. For example, you can use square brackets [] to indicate that the text inside should be treated as a variable or placeholder that can be filled in by ChatGPT.

Overall, using prompts with ChatGPT can be a powerful way to generate human-like text for a variety o